________________________________

Heimtali talli kodukord

________________________________

Üldine

Talli territooriumil hoitakse puhtust ja korda, prügi maha ei loobita, asju ei lõhuta ega käituta ebaviisakalt. Talli, hobuste, hobuste varustuse ja muu vara eest hoolitsetakse heaperemehelikult.

Kõik asjad, mida te kasutate, tuleb panna tagasi oma kohale. Võõraid asju ilma küsimata ei tohi võtta! Keelatud on ilma asjaosalistelt luba küsimata kasutada teiste sõitjate ja/või hobuseomanike varustust (näiteks kaska, stekk, sadulavöö, mõni riietusese jne), võtta teistele hobustele mõeldud sööta, võtta kasutusele või vahetada omavoliliselt hobus(t)e varustust, talli varustust (va. Heimtali talli territooriumil tööde tegemiseks), rääkimata territooriumilt äraviimisest. Kõike seda käsitletakse vargusena.

Treenerit/juhendajat/talli esindajat tuleb esimesel võimalusel teavitada lõhutud ratsaasjade varustusest (valjad, päitsed, sadul, puhastusharjade kast, vms), talli sisustuse rikkumisest, halvast mikrokliimast jne. Samuti on oluline teavitada treenerit/juhendajat/talli esindajat, kui on tekkinud kahtlusi hobuse tervise suhtes. Teatada probleemidest ka ratsamaneežis, väliplatsil.

Alkoholi tarbimine ja suitsetamine on rangelt keelatud (suitsetada võib vaid õues kindlas kohas). Samuti on keelatud erinevate mõnuainete kasutamine.

Talli ja ratsatreeningute (ratsakooli) klient (õpilane, harrastaja, sportlane, hobuseomanik, lapsevanem) on igati abivalmis, aitab oma kaaslasi, kuulab treeneri/juhendaja/talli omaniku korraldusi.

Turvalisus

Treeningutest osavõtjad, harrastajad, hobuseomanikud, abilised jne on teadlikud, et ratsaspordis on hobustega tegeledes teatud riskid. Seetõttu on kohustus täita kõiki ohutusreegleid ja täita kõiki ettevaatusabinõusid. Hobustega tegelemisel ja ratsutamisel peab alla 18.aastastel lapsel alati peas olema turvakiiver (alates hetkest, kui minnakse hobusele karjamaale järgi või boksi temaga tegelema kuni hetkeni, mil hobune on kas karjamaale või boksi tagasi viidud). Kiivri kandmine on soovituslik ka kõigil üle 18-aastastel isikutel, kes tegelevad noorte või saduldamisel olevate hobustega. Ratsutades on kõigil alati peas turvakiiver (ka üle 18-aastastel), st ratsutamine ilma turvakiivrita on keelatud.

Peale treeningut, kui hobune on boksi või koplisse tagasi viidud, tuleb sealt viivitamatult lahkuda ja enda järgi kindlasti sulgeda boksiuks/värav. Pisemad lapsed ei tohi ilma saatjata minna hobuse koplisse või hobuse boksi. Peale trenni ei tohi ilma loata minna hobuse koplisse ega boksi. Väljaspool treeningut ei ole lubatud hobuse seljas viibida.

Võõrastele on talli sisenemine ilma loata keelatud! Tallis ja talli territooriumil tohivad viibida isikud, kellel on selleks eelnev kokkulepe talli omaniku/treeneri/juhendajaga või mõjuv põhjus (lapsevanemad, kes tulevad oma lastele järgi, hobuste omanike saatjad, abilised vms).

Heimtali tall ei võta endale vastutust materiaalsete või füüsiliste kahjustuste eest (sh õnnetused, vargused, haigestumised jms, mis võivad juhtuda treeningutest osavõtjatega, hobustega, hobuseomanikega jne tallis, treeningutel, jalutustel, võistlustel jm). Soovitame omada vastavaid kindlustusi.

Ratsatreeningutest osavõtjatel (talli õpilastel, harrastajatel, sportlastel) peab olema täidetud ja allkirjastatud ning tagasi antud Heimtali talli treenerile/juhendajale/talli esindajale vastav ankeet (vt Kodukorra lisad lehekülje lõpus), kus on kirjeldatud vajalikud andmed ja kinnitavad, et on käesoleva Kodukorraga tutvunud.

Ankeet ja talli kodukord on kättesaadav Heimtali argipäeva Facebooki lehel, samuti hobusekasvandus.ee kodulehel. Talli omanikul on õigus muuta/lisada reegleid vastavalt olukorrale, teavitades sellest FB gruppides ja/või kodulehel ning lisades muudatused ka Kodukorda.

Lapsevanemal/eeskostjal on kohustus tulla oma alaealisele lapsele peale ratsatreeningu lõppemist järgi. Kui laps jääb peale trenni pikemalt talli territooriumile, siis peab sellest teavitama treenerit/juhendajat/talli esindajat. Ratsatreeningute ja võistluste ajal ning hobustega tegelemisel tuleb täita kõiki hobustega ümberkäimisel kehtivaid ohutusnõudeid.

1.  Hobustega tegelemisel ja ratsutamisel peab alla 18-aastasel lapsel alati peas olema turvakiiver (kaska).

2.  Ratsutades on alati kõigil peas turvakiiver (kaska).

3.  Hüppetreeningutel on kuni 16 aastastel (kaasaarvatud) lastel turvavest rangelt soovitatav ja üle 50cm kõrgusi takistusi hüpates kohustuslik.

4.  Kasutama peab ohutuid ja otstarbekaid jalanõusid ning riideid vastavalt ratsaspordis levinud tavadele (küsi täpsemalt treenerilt/juhendajalt).

5. Trennid toimuvad eelnevalt kokkulepitud kindlatel aegadel. Kui ratsanik ei saa mingil põhjusel kokkulepitud ajal trenni tulla, siis peab sellest ette teatama hiljemalt TREENINGULE EELNEVAL ÕHTUL kella 18ks. Hilisem treeningust ära ütlemine või treeningule mitte ilmumine läheb trennina kirja ja abonemendist maha.

6.  Treeningutund kestab 60 minutit, hüppetreening 50 minutit, algõppe kordetrenn 60 või 30 minutit.

7.  Hobuse ettevalmistamiseks tuleks kohale saabuda vähemalt pool tundi enne treeningu algust, et jõuaks hobuse õigeks ajaks puhastada ja sadulasse sättida.

8.  Treeningusse mineva hobuse tohib boksist välja võtta 30-40 minutit enne trenni algust.

9. Peale treeningut tuleb hobune maha jalutada ja vajadusel uuesti puhastada. Kuumade ilmade puhul võib hobuse voolikust jooksva veega üle loputada. Ratsakooli hobused tuleb peale viimast trenni korralikult maha jalutada, seda eriti külmade ilmadega (tekk hobusel kindlasti peal).

10. Trennid ei sisalda ainult ratsutamist. Õpitakse ka muid hobuste ja ratsutamisega seotud tegevusi, nt hobuse ja varustuse hooldamist, harjutusi hobusega käekõrval ja kordetamist, bokside tegemist, ohutut käitumist hobuste ligiduses jne.

11. Grupitreeningute õpilastel on õigus talli tulla 1 tund enne treeningu algust ja tallist peab lahkuma hiljemalt 1 tund peale treeningu lõppu.

12. Treeningute ajal on keelatud mobiiltelefoni kasutamine. Telefon tuleb jätta kas riietusruumi või panna „hääletu“ reziimi peale, va juhul kui on treeneri/juhendajaga teisiti kokku lepitud.

13. Heimtali Talli territooriumil on keelatud trennide ja Heimtali Hobusekasvandustele kuuluvate hobuste filmimine ja pildistamine! Kes reegli vastu eksib, see eemaldatakse trennist ja ei tohi enam Heimtali talli tulla. Filmimine ja pildistamine on lubatud võistlustel.

14. Treeningute ajal on ohtlik kanda lehvivat salli või suuri ja rippuvaid kõrvarõngaid, need tuleb treeningu ajaks eemaldada. Samuti ei tohi treeningu ajal närida nätsu!

15. Ratsasport on ohtlik spordiala ja sellega võib kaasneda füüsilisi vigastusi (nt põrutused, nihestused, luumurrud). Ratsanik peab olema teadlik ratsutamisega kaasnevatest ohtudest ja tuleb treeningutele omal vastutusel (alla 18-aastase õpilase eest vastutab lapsevanem).

Treener/juhendaja on läbinud kohustusliku esmaabi koolituse. Kui trennis oleva isikuga juhtub trauma/õnnetus ja treeneri või juhendaja hinnangul on vajalik kutsuda kiirabi, siis kutsume isikule kiirabi. Kui on tegu alaealisega siis kutsume kiirabi ja teavitame lapsevanemat juhtunud traumast/õnnetusest. Kõik grupitrennid toimuvad treeneri/juhendaja järelevalve all, kuid treener/juhendaja ja talli omanik ei võta vastutust trennide käigus ning talli territooriumil toimunud õnnetuste ja nende käigus saadud vigastuse ega materiaalse kahju eest.

Kui ratsaniku hooletuse või hoolimatuse tõttu saab kahju, puruneb või läheb kaduma talli/ratsakooli omandisse kuuluv vara, hüvitab ratsanik või tema vanemad tekkinud kahju. Kui kasutad treeningus oma asju (sadulavöö, valjad, valtrap vms) siis pärast trenni paned varem varustuse juures olnud asjad samale kohale või sadula külge tagasi.

Treeningute ajal tuleb enda sõiduhobuse järel korjata ära tema kaka. Kui hobune kakab väljaspool karjamaa territooriumi (tee peale, valmis panemise ajal või maneezis/platsil), siis peab ratsanik selle enda hobuse järelt kohe ära koristama.

Treeningute ajal ei tohi platsil viibida ilma treeneri/juhendaja loata õpilased, kellel pole hetkel trenni. Luba tuleb küsida toimuva trenni ajal hobuse kordetamiseks.

Peale treeningut tuleb viia kõik sadularuumist või mujalt võetud varustus oma kohale tagasi.

Enne varustuse kohale tagasi viimist tuleb hoolega pesta puhtaks hobuse suulised, harjaga puhastada jalused liivast ja puhastada oma sõidu hobuse harjad.

Stekid panna tagasi stekihoidjasse, mis on maneeži seinal.

Pärast trenni anda grupitallis asuvale hobusele heina ja vett ja korrastada tema boks. Samuti pakkuda hobusele juua enne trenni algust.

Treenerid/juhendajad

Heimtali talli treenerid/juhendajad ei ole atesteeritud treenerid ning ei oma treeneri kutsetunnistust.

Heimtali talli treenerid/juhendajad on kohustatud teavitama kõiki Heimtali talli grupitreeningute õpilasi ja eratreeningutes käijaid hobustega seotud ohtudest ja selgitama kõiki hobustega ümberkäimisel kehtivaid ohutusnõudeid. Treenerid/juhendajad on kohustatud instrueerima kõiki Heimtali Talli õpilasi ja erahobuste omanikke käesolevast Heimtali talli Kodukorrast ning vajadusel juhtima tähelepanu sellest kinnipidamisele. Heimtali talli treenerid/juhendajad kohustuvad olema heatahtlikud ja abivalmid, vastama küsimustele, vajaduse korral lahendama tekkinud probleeme.

Tallis

Tallis tuleb hobustega tegelemisel arvestada kõiki hobustega ümberkäimisel kasutatavaid ohutusnõudeid, samuti tuleb kinni pidada ka teistest ohutusreeglitest ja eeskirjadest. Tallis on keelatud viibida võõrastel isikutel ilma treeneri/juhendaja/omaniku või omaniku esindaja loata. Sõitjatega kaasas olevatest külalistest, hobuseomaniku abilistest jne tuleb eelnevalt teada anda treenerile/juhendajale/talli esindajale.

Koerad

Talli kaasa võetud koerte tegevuse eest vastutab ainuisikuliselt koeraomanik ja teised ei ole kohustatud koertega seonduvaid probleeme lahendama. Talli vahelt on iga koeraomanik kohustatud oma koera järel koristama. Kui koer tuleb ratsaplatsile ja maneeži trenni ajal ja ehmatab mingil muul viisil ratsatrennis olevaid hobuseid peab omanik koera viivitamatult talli territooriumilt eemaldama. Koera tegevust on kohustatud jälgima koera omanik. Kui koeraga juhtub talli territooriumil mingi õnnetus või vigastus, vastutab selle eest koeraomanik.

Hobused

Hobuste haigestumisest, ebaharilikust käitumisest või vigastustest tuleb viivitamatult teavitada talliomaniku esindajat, erahobuste omanikke (kui juhtus õnnetus erahobusega, siis tuleb omanikku teavitada esimesel võimalusel) ja muid asjaosalisi ning vajadusel kohale kutsuda loomaarst. Tallis ei tohi karjuda, joosta, panna muusikat kõvasti mängima, hobuseid ei tohi häirida. Tallis olevatele erahobustele on keelatud anda maiuseid või sööki!!! Samuti ei tohi ilma omaniku loata siseneda hobuse boksi.

Talli vahekäik, valmispanemise kohad

Grupitalli vahekäik peab olema tühi ning pärast trenni ei ole boksi ees lubatud maas hoida hobuse või ratsutaja asju. Boksi juures olevatel sadulapuudel palun hoida ainult selle hobuse sadulat, kes kohe trenni läheb.

Sporthobuste tallis (nn ülemine tall) on hobuse sööt boksi ees kaanega tünnis, kui omanik valmistab ise hobusele söögi, siis jätab selle boksi ette tallimehele valmis.

Peale valmispanemise koha kasutamist tuleb enda järelt koristada kõik mis põrandal (kaka ja kabja alt tulnud mustus) ning asjad tagasi viia sadularuumi. Tallis on keelatud prügi maha loopida. Tallis on olemas prügikast olmeprügi jaoks ning ka pakendite jaoks on eraldi kott. Hobusekarvad ja muud bioloogiliselt lagunevad jäätmed tuleb panna sõnnikuhoidlasse.

Tallis lohakile jäetud isiklikud asjad toimetatakse tallis asuvasse „leiukasti“ ning iga kuu lõpus visatakse omanikuta asjad minema.

Tallivahel ja boksis on keelatud minna hobusele selga. Hobuse boksist lahkudes kontrolli, et boksi uks oleks alati korralikult suletud. Tallist väljudes tuleb kustutada tuled. Viimane tallist lahkuja kustutab enda järel kõik tuled ning sulgeb uksed. Talli uksed peavad olema kinni kui õues on miinuskraadid.

Pesuboks

Peale pesuboksi kasutamist tuleb see enda järel puhtaks teha, et ka järgmisel kasutajal oleks sinna hea minna (põrand puhtaks, koristada kaka, trapp tühjaks, asju ei jäta laiali).

Sadularuumid

Hobuste sadulad asuvad grupi- (all tallis) ja sporthobuste (üleval tallis) tallis sadularuumides. Sadularuumides ja vahekäigus tuleb hoida korda ja puhtust! Teiste asju ei tohi võtta ilma luba küsimata! Teiste asju ei tohi lõhkuda ja oma kohalt liigutada ilma omaniku loata!

Maneež ja väliplats

Ratsutaja/ hobuseomanik koristab koheselt peale hobuse häda tegemist oma hobuse järelt (nii maneežist, õueplatsilt, talli territooriumilt kui ka talli vahekäigust). Grupitreeningu ajal tuleb kindlasti eelnevalt treenerilt/juhendajalt luba küsida, kas tohib tulla väljaspool gruppi hobusega sõitma või kordetama. Kui ratsutaja tunneb, et hobusel (ka grupihobusel) on rohkem energiat või hobune käitub liiga aktiivselt, on kohustus enne trenni hobune kordel maha jooksutada.

Sporthobuste ja noorhobuste (k.a saduldamisel olevate hobuste) tegijatel/ratsutajatel on kohustus enne igat treeningut hobune ette kordetada!

Peale kordetamist ei jäeta maneezi põrandale vedelema piitsasid, kordesid, stekke, kumme jne. Platsil sõitmisel peab arvestama teiste ratsutajatega. Rada tuleb vabastada kogenematutele sõitjatele. Kindlasti tuleb mööduda vastutulevast sõitjast paremalt poolt (vasakud õlad mööduvad teineteisest). Grupitreeningu ajal ei tohi maneeži tulla kordetama teisi hobuseid. Kordetamine on lubatud ainult grupitreeningus oleva hobusega. Grupitrennide ajal vastutab platsi ja maneezi korrasoleku eest treeningut andev treener/juhendaja. Eriliselt tähelepanelik ja teistega arvestav tuleb olla treenides koos algajatega või noorhobustega. Võimaluse korral algajate tunni ajal platsile või maneeži teisi hobuseid sõitma ei tule. Pimedal ajal peab sõitma maneezis tulede valgel. Viimane lahkuja kustutab enda järel tuled. Kasutades pimedal või hämaral ajal treenimiseks liikluseks avatud teid, tuleb kasutada kindlasti helkureid.

Ratsaplatsi/maneeži kasutamise reeglid

Maneeži kasutamise reeglid tagavad, et ratsutajatel oleks võimalik maneežis treenida ja harjutada koos, turvaliselt ja üksteist segamata. Reegleid tuleb järgida kõigil. Maneežis viibides (nii hobuse seljas olles, kordetades kui ka hobust jalutades) peavad kõik alla 18-aastased isikud kandma korralikult kinnitatud hästiistuvat kolmepunktilise kinnitusega turvakiivrit. Kiivri kandmine on soovituslik ka kõigil üle 18-aastastel isikutel, kes tegelevad noorte või saduldamisel olevate hobustega. Ratsutamine ilma turvakiivrita on keelatud ka vanematel kui 18-aastastel isikutel. Ratsutaja turvavarustuse hulka kuulub ka spetsiaalne turvavest, mille kasutamine on eriti oluline algajate ratsanike jaoks aga samuti ka kogenud ratsutajatel hüppetreeningul, maastikul ning noorte hobustega sõites. Ratsutades tuleb kanda kontsaga saapaid, et vältida jala jalusesse kinni jäämist. Enne maneeži sisenemist peab veenduma et maneeži on ohutu siseneda. Et äkitselt rajale astudes ei tekita ohtlikku olukorda teistele maneeži kasutajatele. Sama kehtib maneezist väljumise kohta. Hobuste ja ratsanike turvalisuse nimel tuleb maneež ja ratsaväljak hoida vaba igasugu masinatest, kolust, tööriistadest jms. Rangelt on keelatud koerte lahtilaskmine maneeži sel ajal, kui seal on hobused. Hobuse varustuse kontrollimine, sadulavööde pingutamine, sadulasse istumine ning sadulast maha tulemine toimub alati maneeži keskel pool, mitte raja peal. Ohutuse tagamiseks tuleb maneežis alati hoida teiste hobustega piisavat pikivahet (ca 3–4 m) ja vähemalt kolme sammu pikkust külgvahet (ca 2,5 m). Rusikareeglina peaks rivis ratsutades nägema oma hobuse kõrvade vahelt eelmise hobuse tagumisi kapju. Sammu käivad ja peatunud ratsutajad ei tohi takistada traavi ja galoppi sõitvaid ratsanikke. Peatuda või sammule tuleks jääda alles pärast rajalt sisse keeramist. Ringil olevad ratsanikud annavad alati teed rajal liikuvale ratsanikule. Erinevates suundades liikuvate ratsanike puhul kehtib parema käe reegel (paremalt tulijal on eesõigus). Kui vastassuunas sõitvad ratsanikud kohtuvad rajast seespool, siis mööduvad nad teineteisest kumbki paremalt poolt, nagu maanteeliikluses. Eraldi kordetama ei tohi tulla grupi- või suurema hüpetreeningu ajal ega siis, kui väljakul on rohkem kui viis hobust. Kui Sinu hobune on ettearvamatu või niisama vallatus tujus, siis hoiata sellest eelnevalt teisi maneeži kasutajaid. Kui maneežis hobune lahti saab, siis peavad kõik ratsanikud rajast seespool seisma jääma. Kui olukord ohtlikuks muutub, siis peaksid kõik hobuse seljast maha tulema. Hüpata tohib treeneri/juhendaja juuresolekul ning mitte kunagi ei tohi hüpata üksinda maneežis olles.

Puhkeruumid/riietusruumid

Erahobuste omanikud/ratsutajad/õpilased saavad hoida oma isiklikke asju kappides. Kappides on asjade hoidmine omal vastutusel. Riietusruumis/puhkeruumis tuleb hoida korda, prügi ei tohi maha visata ja enda asju laiali jätta. Peale puhkeruumi kööginurga kasutamist tuleb enda järgi koristada laud ja tööpinnad. Prügi asetada prügikasti ja vajadusel tühjendada prügikast. Pindadele ei tohi sööki ega nõusid vedelema jätta. Külmkappi võite panna oma toiduaineid ja jooke, aga asjadele tuleb nimed peale kirjutada. Kui lahkud kogu tallist viimasena, siis kontrollid, et ka mujal oleks tuled kustutatud ja uksed kinni. Kappides ei tohi hoida higiseid valtrappe ja higiseid hobusetekke. Kappides tohib hoida vahetusriideid ja trennivahendeid (puhastusvahendid, kaskad, stekid jms) ning muid ratsakooli eluga seotud asju. Palun tallis ja kapis hoida vaid vajalikke ning hooajalisi riideid ja tarbeid! Asjad, mida te ei kasuta, viige koju. Isiklikud asjad tuleb hoida trennivälisel ajal vaid oma kapis. Riietusruumis lohakile jäetud isiklikud asjad toimetatakse „leiukasti“. Iga kuu lõpus lähevad omanikuta asjad minema viskamisele.

Hobustega ümber käimisel kasutatavad ohutusnõuded

Karjamaale ei tohi minna ilma talli omaniku/treeneri/juhendaja loata! Karjamaale tohivad hobustele järgi minna ratsatreeningute kogenumad/edasijõudnud õpilased. Karjamaale minnes tuleb jälgida, et ei satuks hobusekarja keskele ja/või hobuste selja taha, sest kunagi ei tea, kuidas hobune käituda võib. Karjamaalt tuleb hobune ära tuua, kasutades selleks jalutusnööri. Hobust talutatakse nöörist, olles ise hobuse vasakul küljel. Valmis panemisel tuleb jälgida, et hobust puhastades ja valmis pannes ollakse hobuse külje peal. Kui hobune ennast pöörab, peab hobusega kaasa liikuma, et ei jääks tema tagumiku taha. Hobuseid ei tohi valmis panemise ajal liiga lähestikku panna, see võib ohtlik olla. Kui hobust saduldatakse, siis ei tõmmata jaluseid alla. Kui on vaja hobune korraks üksi jätta, siis tuleb jälgida, et ratsmed oleks korralikult kinnitatud, et hobune ei saaks valjaid ära lõhkuda. Hobust võib siduda kinni vaid päitsete küljes oleva nööriga, mitte kunagi ei tohi hobust ratsmeid pidi kuskile kinni siduda! Ratsmeid, kordet või jalutusnööri ei tohi ümber käe või keha mässida/siduda. Kõnnitakse hobuse vasakul küljel, tema esimese jala kõrval. Mitte kunagi ei lähe tallis hobusele selga!

OHUTUS HOBUSEGA TALLIST VÕI KOPLIST VÄLJUDES (allikas Ratsaliit)

Hobune on suur ja tugev loom. Hobust talutades lasub Sinul suur vastutus nii enda, hobuse kui ka kõrvalseisjate turvalisuse eest! Hobuse talutamisel pane turvalisuse eesmärgil alati kindad kätte! Hobust talutatakse käekõrval üldiselt vasakult poolt. Siiski oleks hea harjutada hobust ka paremalt poolt talutamisega, sest teatud olukordades võib sellest palju kasu olla. Vältida tuleb olukorda, kus hobune jääb talutajale selja taha. Talutamisel ei tohi endale mitte kunagi ratsmeid või jalutusnööri ümber käe või keha keerata või mässida. Hobused on ettearvamatud ning võivad sel moel äkilise tugeva tõmbega inimesele tõsiseid vigastusi põhjustada. Kui hobune satub paanikasse ja hakkab tugevalt vedama, siis tuleks võimaluse korral talle natuke järele anda ning ta uuesti järsu tõmbega korrale kutsuda. Jõuga vastu vedades läheb hobune veel rohkem paanikasse. Kui tekib äärmuslik olukord, kus hobust on võimatu kinni hoida, siis on ohutum ta lahti lasta ja mitte jääda talle ise järele lohisema. Hobune on oma massiga inimesest alati üle. Kui hobune on lahti pääsenud, peavad kõik läheduses olijad oma hobustega seisma jääma ning ootama kuni lahtine hobune on kinni püütud. Valjastega talutamine on alati turvalisem. Trensel valjastega hobust talutades võetakse ratsmed üle kaela. Ratsmetest hoitakse kinni parema käega umbes 25 cm kauguselt lõua alt. Käsi on kergelt rusikas ja ratsmeid hoitakse nimetissõrmega lahus. Ratsmete otsa hoitakse vasaku käega, hobusest eemal. Kui hobusel on martingal või kangvaljad, siis ratsmeid üle kaela ei võeta, sel juhul võib jalutusnööri kinnitada vasakusse suulise rõngasse ja talutada nöörist. Kui talutad hobust koos ratsanikuga seljas, kasuta alati jalutusnööri, mis on kinnitatud vasakusse suulise rõngasse. Päitsetega talutamisel peab alati kasutama jalutusnööri. Kui hobune on äkiline, võib kasutada ketiga jalutusnööri ning paigaldada kett üle hobuse nina. Nööri võib panna ka suhu, jälgides, et hobuse suud sellega ei vigastata. Enne liikumise alustamist seisa hobuse õlaga kohakuti. Liikuma saab hobuse kerge ergutava häälitsusega. Vajadusel võib vasakus käes oleva stekiga kergelt anda ka märguande sadulavööst tahapoole. Talutades kõnni energiliselt hobuse õlast veidi eespool, jälgides siiski kogu aeg hobust. Talutades ära lase kunagi hobusel teiste hobustega ninasid kokku panna. Selle tagajärjel võib üks hobune teist ootamatult lüüa või hammustada ning sealjuures talutajat vigastada. Talutades hobust läbi kitsaste kohtade (näiteks ukseaugud), ole ettevaatlik, et sadul või hobune ise kinni ei jääks. Seetõttu tõstetakse sadulaga talutamisel alati jalused üles. Eriti kitsastest kohtadest läbiminekul võid liikuda hobuse ees tagurpidi mõlema käega ratsmetest kinni hoides. Kõik uksed tuleb avada korralikult ning vahekäigud tuleb hoida kolust ja tööriistadest puhtad, sellega väldime ohtlikke olukordi! Hobuse boksi viimisel tuleb alati hobuse ees ise boksi astuda, mitte kunagi lasta teda sinna enda ees. Ükski hobune pole meelsasti üksi, mõnedele hobustele on see suureks probleemiks. Seda tuleb hobuse tallist välja viimisel kindlasti silmas pidada. Üksi jäämisega tuleb noori hobuseid harjutada pikkamööda. Ettevaatlik tuleb olla ka siis, kui üksteise järel talutatakse mitut hobust. Ohutu vahe on kaks hobuse pikkust (5 m). Täkkude, noorte ja probleemsete hobustega tegelemisel peab ohutusnõudeid järgima eriti hoolikalt, seda peaksid tegema ainult kogenud hobuseinimesed. Ümbritsevaid inimesi tuleb varakult informeerida hobuse võimalikust probleemsest käitumisest ning sellesse informatsiooni tuleb suhtuda täie tõsidusega. Näiteks kui hobune lööb, siis sõlmitakse platsil ja maneežis sõites talle sabasse punane lint – sellest hobusest tuleb teiste hobustega eemale hoida. Hobuse käekõrval söötmist peaks tehtama päitsete ning jalutusnööriga, sealjuures hoolikalt jälgides, et hobune jalutusnööri peale ei astuks.

Lisaks tuleb mõttega läbi lugeda ja endale selgeks teha juhend OHUTUS TALLIS.

 

Kehtib alates 28.11.2023.

Peep Puna

OÜ Heimtali Hobusekasvandus juhataja


Lisad:

Heimtali talli ANKEET üle 18-aastastele 1.pdf
Heimtali talli ANKEET alla 18-aastaste vanematele 1.pdf